ფუნქციურზმნიანი შესიტყვებების დეფინიციის ზოგიერთი საკითხისათვის

ფუნქციურზმნიანი შესიტყვებების დეფინიციის ზოგიერთი საკითხისათვის

Authors

  • სალომე შავგულიძე

DOI:

https://doi.org/10.52340/lac.2023.08.91

Abstract

*

Downloads

Download data is not yet available.

References

ანდრაზაშვილი, მარინა (2007): გერმანული ენის გრამატიკა. ოთხ წიგნად. ტ. I. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბილისი.

გიოცე, ლუც / ვ. ბ. ჰესს-ლუტიხი (2006): გერმანული ენის გრამატიკა. ენის სისტემა და ენის გამოყენება. გამომცემლობა „იოანე პეტრიწი“. თბილისი.

ფურცელაძე, ვიოლა (2001): გერმანული ენის პრაქტიკული გრამატიკა, ტ. I. გამომცემლობა „Alma Mater“. თბილისი.

Bußmann, Hadumond (Hrsg.). (1990): Lexikon der Sprachwissenschaft. Alfred Kröner Verlag. Stuttgart.

Daniels, Karlheinz (1963): Substantivierungstendenzen in der deutschen Gegenwartssprache. Nominaler Ausbau des verbalen Denkkreises. Sprache und Gemeinschaft. Studien / Band III. Pädagogischer Verlag Schwann. Düsseldorf.

Duden (2006): Die Grammatik. Band 4. Dudenverlag. Mannheim. Leipzig. Wien. Zürich.

Engelen, Bernhard (1968): Zum System der Funktionsverbgefüge. In: Wirkendes Wort. Deutsches Sprachschaffen in Lehre und Leben. Pädagogischer Verlag Schwann. Düsseldorf. 289-303.

Glück Helmuth / Rödel, Michale (Hrsg.) (2016): Metzler Lexikon Sprache. Verlag J. B. Metzler. Stuttgart.

Guttmacher, Karla (1980): Die Stellung der Funktionsverbgefüge im deutschen Verbsystem. Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Dorktors des Wissenschaftszweiges an der Gesellschaftswissenschaftlichen Fakultät des wissenschaftlichen Rates der Friedrich-schiller-Universität Jena. Vorgelegt von Karla Guttmacher. Geboren am 16.7.1942 in Jena. Tag der Verleihung des Doktorgrades: 15.12.80

Heidolph, Karl Erich / Flämig Walter / Motsch, Wolfgang 1981: Grundzüge einer deutschen Grammatik. Akademie-Verlag. Berlin.

Helbig, Gerhard (1979): Probleme der Beschreibung von Funktionsverbgefügen im Deutschen. In: Deutsch als Fremdsprache 16, 273-285.

Heringer, Hans Jürgen (1968): Die Oppostion von „kommen“ und „bringen“ als Funktionsverben. Untersuchungen zur grammatischen Wertigkeit und Aktionsart. Sprache der Gegenwart, Schriften des Instituts für deutsche Sprache in Mannheim, Band III. Düsseldorf: Pädagogischer Verlag Schwann.

Kabatnik, Susanne (2020): Leistungen von Funktionsverbgefügen im Text. Eine korpusbasierte quantitativ-qualitative Untersuchung am Beispiel des Deutschen und des Polnischen. Narr. Tübingen.

Kamber, Alain (2008): Funktionsverbgefüge _ empirisch. Eine korpusbasierte Untersuchung zu den nominalen Prädikaten des Deutschen. Reihe germanistische Lingiustik 281. Tübingen: Max Niemeier Verlag.

Kolb, Herbert (1962): Sprache des Veranlassens. Über analytische Kausativbildungen im modernen Deutsch. In. Sprache im technischen Zeitalter 5. Verlag W. Kohlhammer. Stuttgart.

Polenz, Peter von (1963): Funktionsverben im heutigen Deutsch. Sprache in der rationalisierten Welt. Beihefte zur Zeitschrift „Wirkendes Wort“. Pädagogischer Verlag Schwann. Düsseldorf.

Polenz, Peter von (1987): Funktionsverben, Funktionsverbgefüge und Verwandtes. Vorschläge zur satzsemantischen Lexikographie. In: Zeitschrift für germanistische Lingiustik. Deutsche Sprache in Gegenwart und Geschichte 15. 169-189.

Rösch, Olga (1994): Untersuchungen zu passivwertigen Funktionsverbgefügen im Deutschen der Gegenwart. Ein Beitrag der funktionalen Valenzgrammatik. Beiträge zur germanistischen Sprachwissenschaft. Hamburg: Helmut Buske Verlag.

Starke, Günter (1975): Zum Einfluß von Funktionsverbgefügen auf den Satzbau im Deutschen. In: Deutsch als Fremdsprache 12. 157-163.

Downloads

Published

2023-05-26

How to Cite

შავგულიძე ს. (2023). ფუნქციურზმნიანი შესიტყვებების დეფინიციის ზოგიერთი საკითხისათვის. LANGUAGE AND CULTURE. https://doi.org/10.52340/lac.2023.08.91
Loading...