The Crime of Armenian Fascism Against The Azerbaijani People Based On Historical Facts

Authors

  • JABI BAHRAMOV Doctor of Historical Sciences, Professor, Azerbaijan History Institute (Azerbaijan Rebublic)

DOI:

https://doi.org/10.52340/isj.2022.24.16

Abstract

The history of the crimes committed by Armenian fascism and its patrons against the Azerbaijani people covers a period of more than 200 years. Beginning in the 16th century, new centralized states emerged in Europe and its east, waging colonial wars to gain new territories. The South Caucasus, especially Azerbaijan, played an important role in the military-political occupation plans of the Russian Empire, which collapsed in the first half of the 18th century. In order to implement this plan of occupation, the military-political circles of the Russian Empire preferred to use the Armenians as a tool of death. At the beginning of the 19th and 20th centuries, Tsarist Russia relocated more than 1.3 million Armenians from Gajar Iran and the Ottoman Empire to the South Caucasus. In 1905-1906, Tsarist Russia, in 1918-1920, Soviet Russia, France, the United States and Great Britain, in 1920-1991, the USSR, and in 1992-2020, along with the Western powers, Russia’s aggressive military political circles used Armenians as a tool of death to carry out their vicious plans. The Patriotic War started by the Azerbaijani people for the liberation of Karabakh on September 27, 2020, along with the destruction of Armenian fascism, also thwarted the aggressive plans of its patrons.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ARPİİSSA, f. 1, iş 22, v.17.

ARPİİSSA, f. 1, iş 24, v.51-52.

ARPİİSA, f. 1, siy.54, iş 51, qov.9, v.1-5.

ARPİİSSA f. 1, siy.56, iş 93, v.10-11.

ARPİİSSA, f. 1, siy.169, iş 249, v.8-11.

ARPİİSSA, f. 558, siy. 1, iş 22, v.1-2

Muradverdiyev Akif. Zəngəzur: tariximizin yaddaşı. – Bakı: Xəzər, 2007, 1023 s.

Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il soyqırımları. – Bakı: Azər¬baycan Tarixçiləri İctimai Birliyinin mətbəəsi, 2016, 408 s.

Azərbaycanlıların Ermənistan SSR-dən deportasiyası (1948-1953-cü illər). – Bakı, “Zərdabi LTD” MMC, 2013, 784 s.

Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. VI cild (Aprel 1920-iyun 1941). – Bakı: Elm, 2008, 630 s.

Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. VII cild (1941-2002-ci illər). – Bakı: Elm, 2008, 605 s.

Elxan Süleymanov, Vurğun Süleymanov. Ermənistanın Azər¬baycana qarşı silahlı təcavüzü və işğalın ağır nəticələri. – Bakı: CBS Polygraphic Production, 2012, 181 s.

Bəhramov Cəbi. Müstəqilliyin ilk illərində daxili vəziyyət və hakimiyyət böhranı. Dövlət müstəqilliyinin qorunub saxla¬nılması uğrunda mübarizə (1993-1995) // “Heydər Əliyev”. I cild. – Bakı: Çaşıoğlu, 2013, s.111-132.

İrəvan xanlığı. Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbay¬can torpaqlarına köçürülməsi. – Bakı: Elm, 2018, 616 s.

Qasımlı M.C. Heydər Əliyev – istiqlala gedən yol (1969-1987-ci illər). – Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2006, 608 s.

Seyidzadə Dilarə. Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində: müstə¬qil¬liyə aparan yollar. – Bakı: OKA ofset, 2004, 348 s.

Zaqafqaziya Seyminin Müsəlman fraksiyası və Azərbaycan Milli Şurası iclaslarının protokolları. 1918-ci il. – Bakı: Adi¬loğlu, 2006, 216 s.

Qafarov Vasif. Türkiyə-Rusiya münasibətlərində Azərbay¬can məsələsi (1917-1922). – Bakı: Azərnəşr, 2011, 474 s.

Алиев Г.А. Выступление Президента Азербайджанской Республики на встрече представителями азербайджанской интеллегенции // Газ. “Бакинский рабочий”, 1999 12 ноября.

Бахтурина А.Ю. Окраины Российской империи: государственное управление и национальная политика в годы Первой мировой войны (1914-1917 гг.). – Москва: РОССПЭН, 1997, 392 с.

Хачатрян К., Абраамян Г. Борьба армян за воссоединение НКАО с Советской Арменией. Сборник документов и материалов. – Ереван: Издательство АН РА Институт Истории, 2011, 224 с.

Гаджиев А. Всё помнить, но не всё простить. – Баку: Qanun, 2000,315 с.

Значение «армянского вопроса» в наступательном движении России на Кавказ в XVIII столетии // Журнал “Северный Кавказ”, Мюнхен 1937 г., №55-56, c.23-30.

История Азербайджана. Т.2. – Баку: Издательство Академии Наук Азербайджанской ССР, 1954, 521 c.

Караулов А. Вокруг Кремля: книга политических диалогов. В 2-х частях. Ч.1. – Москва: РОССПЭН, 1990, 480 c.

Нагорный Карабах в международном праве и мировой политике. Доку¬менты и комментарии. В 2-х т. Т.1. – Москва: Издательство “Круг”, 2008, 480 c.

Максвелл Нигяр. Играр Алиев: Рожденный побеждать. – Баку: Элм, 2004, 202 с.

РЦХИДНИ, ф.2, оп.1, д.6212, л.45.

Султанов Ч.А. Противостояние. – Баку: Çaşıoğlu, 2013, 424 с.

Султанов Ч.А. Последний удар империи. Баку, 20 января 1990 г. – Баку: Нафта-Пресс, 2004, 765 с.

Указ Президиума ВС СССР от 19 октября 1946 г. // Ведомости ВС СССР, 1946 г., №39.

Хроника событий Нагорного Карабаха: история и современность (1918-1993). Составитель Р.Данильянц. – Ереван: Издательство АН РА, 1995,197 c.

Шавров Н.Н. Новая угроза русскому делу в Закавказье: предстоящая распродажа Мугани инородцам. – Санкт-Петербург: Типография Редакции периодических изданий Минстерства Финансов, 1911, 78 c.

Ахундова Эльмира. Гейдар Алиев. Личность и эпоха. В 4-х ч. Ч.1. (1923-1969). – Баку: Озан, 2007, 384 с.

Downloads

Published

2022-05-04

How to Cite

JABI BAHRAMOV. (2022). The Crime of Armenian Fascism Against The Azerbaijani People Based On Historical Facts. INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL "THE CAUCASUS AND THE WORLD", (24), 79–95. https://doi.org/10.52340/isj.2022.24.16

Issue

Section

History