Kerimova, K. “MIRZA KAZEMBEK AND AZERBAIJAN”. TRANSACTIONS OF TELAVI STATE UNIVERSITY, no. 1(35), Apr. 2023, doi:10.52340/tuw.2022.01.35.10.