Kerimova, K. (2023) “MIRZA KAZEMBEK AND AZERBAIJAN”, Transactions of Telavi State University, (1(35). doi: 10.52340/tuw.2022.01.35.10.