Kerimova, K. (2023) “MIRZA KAZEMBEK AND AZERBAIJAN”, TRANSACTIONS OF TELAVI STATE UNIVERSITY, (1(35). doi: 10.52340/tuw.2022.01.35.10.