Giorgadze, Nino. 2023. “From Epic Stories to Epos of the King Erekle II”. TRANSACTIONS OF TELAVI STATE UNIVERSITY, no. 1(35) (April). https://doi.org/10.52340/tuw.2022.01.35.15.