Kerimova, Khatire. 2023. “MIRZA KAZEMBEK AND AZERBAIJAN”. Transactions of Telavi State University, no. 1(35) (April). https://doi.org/10.52340/tuw.2022.01.35.10.