Kerimova, K. (2023). MIRZA KAZEMBEK AND AZERBAIJAN. Transactions of Telavi State University, (1(35). https://doi.org/10.52340/tuw.2022.01.35.10