(1)
Kochloshvili, N. Epoch Reality in Davit Turdospireli’s Brief Fictional Narrative. TUW 2023.