[1]
Giorgadze, N. 2023. From Epic Stories to Epos of the King Erekle II. TRANSACTIONS OF TELAVI STATE UNIVERSITY. 1(35) (Apr. 2023). DOI:https://doi.org/10.52340/tuw.2022.01.35.15.